King of Piano Avtals- och Användarvillkor

Gällande från 10 juni 2011

Detta dokument (”Avtalet”) är ett lagligt bindande avtal mellan dig och Ramstrom Production AB (”Ramstrom Production”) som fastställer hur du får använda Ramstrom Productions mjukvaruapplikation King of Piano och finns tillgängligt på www.kingopiano.com och via partners hemsidor. King of Piano erbjuds som en gratistjänst som benämns ”KOP Basic” och gäller tillsvidare samt som en månatlig eller 6-månaders betaltjänst som benämns ”KOP Premium”. KOP Basic är en begränsad del av Kingofpiano.com vilken du alltså får tillgång till gratis genom att registrera dig som medlem. Du binder inte upp dig ekonomiskt på något sätt. Observera dock att du måste läsa och godkänna avtalsvillkoren i detta Avtal innan du kan använda både KOP Basic & KOP Premium, nedan gemensamt benämnt som ”KOP Service”. Om du endast tänker använda KOP Free kan du bortse från punkt 4, 5, 6 & 7 i Avtalet.

1. Kontraktutformning

Genom att klicka i boxen “Jag godkänner” eller trycka på knappen “Jag accepterar” vid skapandet av ett KOP-konto eller genom att använda KOP Service, bekräftar du att du är 18 år eller äldre, eller att du har fått dina föräldrars eller målsmäns tillåtelse att ingå detta Avtal, att du är bosatt i ett av de länder där KOP Service är tillgängligt, att alla uppgifter du registrerat är sanna, exakta och fullständiga, att du kommer att uppdatera dessa uppgifter vid behov, att du är införstådd med de villkor som stipuleras i detta Avtal.

2. Ändringar i avtalet

KOP förbehåller sig rätten att ensidigt göra ändringar i avtalet. Alla väsentliga ändringar kommer att meddelas på KOPs hemsida och det är ditt ansvar att då och då kontrollera hemsidan om sådana meddelanden publicerats. Fortsatt användning av KOP Service efter meddelande om ändringar i avtalet innebär att du har accepterat dessa ändringar.

3. Licenstillstånd

KOP ger dig en tidsbegränsad, försöks-, icke-exklusiv, annullerbar licens att använda KOP Service för personligt icke-kommersiell bruk, samt att via nätet få till gång till det medieinnehåll som finns tillgängligt via KOP Service i ditt land. Du äger inte rätt att överföra eller (så kallat sublicense) dina rättigheter i detta Avtal.

4. Köp via KOP Betaltjänst

Genom att klicka i boxen “Jag godkänner” eller trycka på knappen “Jag accepterar” godkänner du avgiften för att få tillgång till KOP Betaltjänst. Avgiften kommer att debiteras det kreditkort du har angivit som betalkort för köpet alternativt din telefonräkning/kontantkort om du betalar via sms. Genom att ange att ett betalkort ska debiteras, bekräftar du att du är auktoriserad att genomföra ett sådant köp och att det är du som är innehavare av detta kreditkort (det vill säga att kreditkortet står i ditt namn). Du kan också välja att betala med din internet bank. Alla priser som anges på KOPs hemsida är inklusive moms och alla andra eventuella skatter och avgifter. KOP accepterar VISA, Master Card och Diners Club.

5. Priser

Ramstrom Production reserverar sig rätten att när som helst ändra priset för KOP Betaltjänst. Alla sådana ändringar gäller efter utgången av den prisperiod du redan betalat för (det vill säga det villkor som du redan har betalat för). Nya priser kommer att meddelas på KOPs hemsida och det åligger dig att då och då kontrollera hemsidan för sådana meddelanden. Om du inte vill binda dig vid det nya priset på din Premium Service kan du avsluta din prenumeration av Premium Service enligt vad som sägs under avsnitt 7. Avbeställning och avbrytning av prenumeration. Om du fortsätter att använda KOP betaltjänst efter det att det nya priset meddelats, innebär det att du har accepterat det nya priset.

6. Automatisk förnyelse av prenumeration

Din prenumeration av Premium Service kommer att förnyas automatiskt vid utgången av din prenumeration såvida du inte dessförinnan meddelar att du vill avsluta din prenumeration i enlighet med de villkor som anges under avsnitt 7. Avbeställning och avbrytning av prenumeration. Den förnyade prenumerationen kommer att löpa under samma tid som den föregående (en månad, halvår). Vid förnyelse kommer det kreditkort du angivit att automatiskt debiteras av Premium Service med gällande summa.

7. Avbeställning och avbrytning av prenumeration

När du loggar in på KOP Betaltjänst efter att ha köpt tjänsten har du börjat använda KOP Betaltjänst. Det är fritt fram att avbryta din prenumeration när du vill. Detta gör du genom att skicka ett mail till support@kingofpiano.com och ange att du vill avbryta prenumeration. Din prenumeration kommer då inte förnyas. Det är dock viktigt att du förstår, att när du väl har börjat använda KOP Betaltjänst har du ingen rätt att avbeställa eller ångra ditt köp av tjänsten för innevarande period.

8. Begränsningar av användningen

För att undvika missförstånd, är det viktigt att du är införstådd med följande: Du får inte (utan begränsning?): kopiera,reproducera, “rip”, spela in, göra tillgängligt för allmänheten eller på annat sätt använda någon del av KOP Service eller dess innehåll (inklusive men inte begränsat till spår, bilder och text) på ett sätt som inte uttryckligen tillåts under detta Avtal överlämna ditt lösenord till någon annan person eller själv använda någon annan persons namn och lösenord; bakåtutveckla, (så kallat decompile), demontera, modifiera eller skapa avledande verk baserade på KOP Service eller någon del därav; kringgå teknologi som används av KOP eller dess licensinnehavare för att skydda innehåll tillgängligt via KOP Service; hyra eller hyra ut någon del av KOP Service; använda KOP Service på ett sätt som strider mot villkoren i detta Avtal; och överskrida någon av de territoriella restriktioner som tillämpas av KOP. Förutom ovan nämnda, förbinder du dig att ta fullt ansvar för att förhindra all icke-auktoriserad användning av KOP Service eller dess innehåll.

9. Reklam och användandet av dataresurser

Vad beträffar dina rättigheter under detta Avtal, godkänner du att (i) KOP och dess affärspartners har rätt att tillhandahålla dig reklam och annan information som anknyter till KOP Service, och att KOP/Ramstrom Production har rätt att tillåta KOP Service att utnyttja processorn, bandbredden och hårddisken på din dator eller andra relevanta enheter enbart i syfte att underlätta kommunikationen och överföringen av innehåll och andra data eller andra inslag till dig och andra användare av KOP Service, samt att underlätta nätverksoperationen som KOP Service använder.

10.Kundsupport

Om du har några frågor som rör, KOP Service eller detta Avtal, var vänlig kontakta KOP kundtjänst support@kingofpiano.com eller genom att besöka hemsidan.

11. Förfallodag och uppsägning

Detta avtal träder i kraft när du har klickat i boxen ”Jag godkänner” i samband med att du skapar ett KOP-konto eller när du börjar använda KOP Service, och det kommer att vara i kraft så länge du är medlem (KOP Free), tills din avtalsperiod är slut (KOP Premium – Prepaid) eller tills du eller KOP säger upp avtalet (KOP Premium-prenumerationstjänst). Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap eller din prenumeration av KOP Premium på KOP:s prenumerationssida. Den kommer då att avbrytas när din nu pågående prenumerationsperiod är slut, den period som du redan betalat för (t.ex. en månad, ett kvartal eller ett år). Detta innebär att KOP inte kommer att återbetala om någon del av prenumerationstiden återstår vid uppsägningen. KOP har rätt att när som helst avbryta Avtalet eller stänga ditt KOP-konto i händelse av oauktoriserad eller misstanke om oauktoriserad användning av KOP Service. Om KOP avbryter detta Avtal, eller tills vidare stänger ditt KOP- konto, av något av de skäl som nämnts här, har KOP ingen skadeståndsskyldighet eller ansvar gentemot dig, och KOP kommer inte återbetala någon del av avgiften.

12. Ingen garanti (ansvarsskyldighet)

Du använder KOP Service (inklusive men inte begränsat till dess innehåll) på egen risk. KOP Service tillhandahålls med utgångspunkt från “som de är” och “som den är tillgänglig”. Det finns ingen garanti, uttalad eller antydd, beträffande kvalitet, innehåll och tillgänglighet eller lämplighet för ett specifikt ändamål av KOP Service. Inte heller garanterar, intygar, ansvarar för några produkter eller tjänster som tredje part gör reklam för eller erbjuder på eller genom KOP Service eller en hyperlänkad hemsida, eller framhållen i en banderoll eller annan reklam. Följaktligen är KOP på intet sätt ansvarig för någon transaktion mellan dig och ett tredjeparts företag som annonserar produkter eller tjänster på eller genom KOP Service. Som vid varje köp av produkter eller tjänster genom olika media eller olika miljöer, måste du använda ditt eget omdöme och visa tillbörlig försiktighet. Varken råd eller information, i tal eller skrift, som du erhållit från KOP utgör någon som helst garanti från KOPs sida.

13. Begränsningar i ansvarsskyldigheten

Inte i något fall är Ramstrom Production, KOP, dess dotterbolag, tjänstemän, direktörer och anställda ansvarsskyldiga för indirekt, tillfällig, speciell eller följdskador (inklusive men inte begränsade till förlust av data, serviceavbrott, datorkrasch eller ekonomisk förlust) som uppstått på grund av användandet av eller oförmåga att använda KOP Software Application eller KOP Service (inklusive men inte begränsat till dess innehåll), inklusive skador som uppstått härav.
Din enda rättighet med hänsyn till problem eller missnöje med KOP och KOP Service är att avinstallera och sluta använda KOP Service.

14. Skadeersättning

Du är införstådd med att Ramstrom Production och KOP och dess tjänstemän, direktörer, anställda och licensinnehavare icke är skadeståndsskyldiga gentemot krav eller anspråk (inklusive men inte begränsat till rimliga rättegångskostnader) framförda av tredje part på grund av eller orsakade av eller relaterade till din överträdelse av villkoren i detta avtal eller lag- eller regelbrott å din sida eller brott mot tredje part.

15. Immaterialrätt

KOP respekterar immaterialrätten, och förväntar sig detsamma av dig. Beakta därför att, KOP Service och det innehåll som KOP Service tillhandahåller ägs av KOP eller KOPs licensinnehavare och skyddas av immaterialrätten (inklusive men inte begränsat till copyright) och att du inte har rättighet att använda KOP Service (inklusive men inte begränsat till dess innehåll) på något annat sätt än vad som framgår i detta Avtal.
Vidare är det inte tillåtet att ta bort eller ändra någon copyright, trademark eller annan immaterialrättsliga värden som innehas av eller tillhandahålls genom KOP Software Applications eller KOP Service.
Om du publicerar musik (såväl audio som video), är det ditt ansvar att endast publicera material som du har alla rättigheter till. Genom att publicera ditt arbete, godkänner du att KOP får använda det i marknadsförings syfte. KOP ställer inte krav på copyright.

16. Tekniska begränsningar och modifikationer

KOP åtager sig att hålla KOP Service funktionsdugliga inom rimliga gränser. Tillfälliga störningar kan emellertid ibland inträffa på grund av tekniska svårigheter eller tekniskt underhåll. KOP förbehåller sig rätten att när så behövs modifiera eller avbryta, tillfälliga eller permanenta funktioner och karakteristika i och KOP Service med eller utan föregående varning.

17 Integritet

Du godkänner att KOP har rätt att samla och processa din personliga information.
KOP har rätt att stänga av varje missbruk av medlemskap utan att återbetala några pengar, på grund av olämpligt uppträdande i KOP Community – det inbegriper videor och innehåll av rasistisk eller sexuell art. Det är förbjudet att försöka få tillgång till andra medlemmars KOP-konton. Det leder till att medlemskapet avslutas utan återbetalning av pengar.

18. Överlåtelse av KOP

KOP förbehåller sig rätten att utan restriktioner överlåta detta Avtal eller delar därav.

19. Fullständigt avtal

Detta Avtal inbegriper samtliga bestämmelser och villkor överenskomna mellan dig och KOP och ersätter samtliga tidigare överenskommelser, skriftliga eller muntliga sådana. Alla ytterligare eller annorlunda bestämmelser eller villkor, muntliga eller skriftliga, mellan dig och KOP är ogiltiga. Du godkänner och accepterar att du inte har accepterat bestämmelserna och villkoren i detta Avtal med stöd av eller med hänvisning till någon annan muntlig eller skriftlig framställning gjord av KOP som inte omfattas av detta Avtal.

20. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Skulle av något skäl eller i någon utsträckning något villkor i detta Avtal vara ogiltigt eller ogenomförbart, skall sådan ogiltighet eller ogenomförbarhet inte på något sätt påverka eller göra återstående villkor ogiltiga eller ogenomförbara i detta Avtal och tillämpningen av det villkoret skall genomdrivas så långt lagen tillåter.

21. Gällande lag och tvister

Detta Avtal regleras och upprättas i enlighet med svensk lag. Varje tvist, kontrovers eller anspråk som uppstår av eller i samband med detta Avtal kommer att vara underställt svensk lag, där tingsrätten i Stockholm är den första instansen.

22. Den engelska versionen är överordnad

I händelse av att detta Avtal översätts till andra språk och det föreligger en diskrepans mellan de två språkversionerna, är det den engelska versionen som gäller i den utsträckning som diskrepansen är ett resultat av en felöversättning.

Copyright © 2009 Ramstrom Production AB. Alla rättigheter.
Ramstrom Production AB, Kaptensgatan 7, Stockholm.